Vennligst les våre vilkår for bruk nøye før du benytter deg av nettsidene våre. Ta gjerne kontakt dersom du har kommentarer eller spørsmål.

Kontakt oss


1. FØR DU BRUKER VÅRE NETTSIDER

Disse vilkårene for bruk er betingelsene gitt for bruk av våre nettsider. Ved å besøke våre nettsider aksepterer du å følge disse retningslinjene og å være bundet av dem.

Vilkårene for bruk gjelder både for den som velger å registrere seg som bruker ved nettstedet og/eller den som kun velger å besøke våre åpent tilgjengelige nettsider med redaksjonelt innhold eller data fra databasen.


2. EMPATI, RESPEKT, DISKRESJON OG VERDIGHET

Alle data som legges inn i databasen - eller som gjøres tilgjengelig fra dette nettstedet - må vise den nødvendige empati, respekt, diskresjon og verdighet. Alle data bør være informative, men ikke private i sitt innhold og må være i henhold til gjeldende lover og forskrifter der du bor.

Data som omhandler en avdød person - eller ellers som relevant - må behandles med varsomhet for å påse respekt og empati med avdødes ettermæle - og den sorg som måtte bæres av avdødes etterlatte og nærstående.


3. ENDRINGER TIL VILKÅRENE FOR BRUK

Nettstedet er stadig i utvikling og vi reserverer oss muligheten til å gjøre endringer i våre vilkår for bruk når dette er nødvendig. Alle slike endringer gjelder fra det tidspunktet endringene er foretatt og brukerne av nettstedet anses å ha akseptert slike endringer ved videre bruk av nettsidene våre.


4. BESKRIVELSE AV VÅRE TJENESTER

Nettstedet er et minnebibliotek - med de restriksjoner gitt i disse vilkårene for bruk - opprettet med tanke på å ta vare på kunnskapen om - og å ære minnet om - personer som ikke lenger er blant oss. Nettstedet er også ment å være et sted hvor levende personer kan dokumentere egne livshistorier og biografiske minner eller å skrive om historie og/eller sine samtidsopplevelser i en videre forstand.


5. PERSONVERN

Når du registrerer deg som bruker vil vi spørre deg om og/eller lagre følgende begrensede data: (1) navnet ditt, (2) din e-post addresse, (3) ditt foretrukne passord, (4) landet du bor i og (5) din IP addresse.

Datapunktene 1 og 4 lagres kun som generell informasjon og statistikk - og datapunktene 2, 3 og 5 lagres kun av sikkerhets- og innloggingshensyn. Ingen data vil bli utgitt til tredjepart - annet enn dersom pålagt ved lov.

Av sikkerhetshensyn og av praktiske årsaker vil brukerdataene dine bli lagret også etter at du har deaktivert brukerregistreringen din. Nettstedet kan dog fritt slette slike data dersom man finner det formålstjenelig.

Av sikkerhetsgrunner anbefaler vi at du alltid tenker deg nøye om før du gir personlige data til andre brukere eller ellers legger ut slike data på nettsidene våre. Slike data kan bli misbrukt av tredjepart. Nettstedet har ikke ansvar for eller kontroll over data delt mellom brukere.

Vennligst vær oppmerksom på at nettstedet kan inneholde eksterne lenker som fører deg til nettsteder utenfor vår kontroll. Nettstedet er ikke ansvarlig for databehandling, innhold eller sikkerhet hos slike eksterne nettsteder. Vi utøver ingen kontroll over slike tredjeparters bruk av data ved kjøp av produkter eller tjenester eller hvor du kontakter og utgir data til eksterne nettsteder etter å ha kontaktet dem ved å benytte deg av eksterne lenker funnet på våre nettsider.

Nettstedet er tilgjengelig via internett og kan derfor potensielt være tilgjengelig for brukere over hele verden. Andre registrerte brukere kan oppholde seg eller benytte seg av nettstedet fra utsiden av EØS-området. Dette betyr at dersom du lagrer data i databasen vår så er slike data tilgjengelige over hele verden og datatransport av dine data utenfor EØS-området kan således skje. Du gir ved å akseptere disse vilkårene for bruk tillatelse til slik datatransport.


6. BRUKERREGISTRERING OG PASSORD

Dersom du ønsker å benytte deg av nettstedets brukerseksjoner hvor du kan opprette og redigere ulike typer av saga-kapitler må du registrere deg som bruker. Ved registreringen må du velge et sikkert passord og en gyldig e-post adresse som gir deg tilgang til brukerseksjonene og dine registrerte data.

Brukeren er ansvarlig for å sørge for at passordet og andre brukerdata - og ellers andre data og aktiviteter knyttet til brukerregistreringen - holdes konfidensiell. Nettstedet har ikke mulighet til å sjekke identiteten til personer som bruker nettestedet og vil ikke være ansvarlig dersom ditt passord eller din brukerregistrering er benyttet av uautorisert tredjeperson.

Nettstedet tilbyr muligheten for en annen registrert bruker å kunne kontakte eieren av et saga-kapittel via e-post. Ingen e-post adresse eller andre brukerdata vil bli gitt av nettstedet. Brukeren bør dog være oppmerksom på at ved å svare på en slik e-post henvendelse fra en annen bruker kan saga-kapittelets eiers egen e-post adresse bli synlig for avsenderen. Dersom man ikke ønsker dette må man avstå fra å svare på slike henvendelser. Nettstedet aksepterer ikke økonomisk eller annet ansvar i forbindelse med slik egenvalgt synliggjøring av e-post adressen.


7. BRUKERADFERD

Som bruker av dette nettstedet aksepterer man: (a) å ikke støte eller skade mindreårige på noe tenkelig vis; (b) å ikke infiltrere eller skade nettstedet eller dets database, tekniske program- og maskinvare eller netteverk, eller å la være å følge pålegg, retningslinjer og regelverk knyttet til nettstedet; (c) å ikke med eller uten hensikt å bryte relevant lovgivning og forskrifter inkludert; (d) uttak, innhenting, prosessering, kombinering eller lagring av personlig data relatert til andre brukere; (e) å ikke reprodusere, duplisere, kopiere, selge, videreselge eller kommersielt utnytte noen aspekter eller deler av dette nettstedet eller dets database eller innhold.

Brukere aksepterer å ikke laste opp - eller sende via e-post eller på annen måte - følgende elementer: (a) innhold som er feilaktig, unøyaktig, lovstridig, skadelig, truende, fornærmende, forulempende, ærekrenkende, vulgært, uanstendig, overtramp på annen persons privatliv, hatefullt, eller annet som oppfattes som nedsettende eller skremmende for enkeltpersoner eller grupper - levende eller døde - relatert til kjønn, handicap, seksuell orientering, rase, etnisitet, alder eller religion; (b) innhold som bryter rettighetsinnehaveres rett over patenter, varemerker, handelshemmeligheter, opphavsrett eller annen eiendomsrett; (c) uautorisert annonsering, budskap, "søppelpost", "spam", kjedebrev, pyramidespill eller tilsvarende; (d) materiale som inneholder programvare-virus eller annen programmeringskode, filer eller programmer laget for å avbryte, skade, ødelegge eller begrense bruken og funksjonaliteten av programvare, maskinelt utstyr, kommunikasjonsmidler m.v.


8. INNHOLD LASTET OPP AV BRUKERE

Som bruker av dette nettstedet aksepterer man fullt ansvar for all informasjon, data, tekst, programvare, fotografier, grafikk, video, meldinger og ellers alt materiale - enten offentliggjort eller overført privat - som man laster opp i nettstedets database, sender via e-post eller på annen måte sender til eller via nettstedet.

Brukeren gir nettstedet kompensasjonsfri og evigvarende rett til å benytte alle opplastede data - også til forretningsmessige formål. Slik rett omfatter blant annet retten til å bruke, reprodusere, bearbeide, tilpasse, offentliggjøre, oversette, utarbeide avledede arbeider fra, distribuere, framføre eller vise slike data eller innhold (helt eller delvis) over hele verden og/eller inkludere slike data eller innhold i andre arbeider uavhengig av form, media eller kjent teknolgi - eller ny teknologi gjort tilgjengelig i fremtiden.

Nettstedet har rett (men ingen forpliktelse) - og kun etter eget valg - til å nekte, flytte eller fjerne brukerdata som bryter disse vilkårene for bruk eller som på annen måte oppfattes som utilbørlig.

Selv om nettstedet tilbyr muligheten til å merke et saga-kapittel som privat så kan vi ikke garantere at utilsiktede feil gjør slike data offentlig tilgjengelig. I slike tilfeller aksepterer vi ikke økonomisk eller annet ansvar for forhold som slik offentliggjøring måtte medføre.

Nettstedet reserverer seg retten til å oversette all data skrevet i brukerens lokale språk til engelsk eller annet språk. Hensikten med slik oversettelse ville være å gjøre dataene tilgjengelig for et videre publikum. Ved slik oversettelse aksepterer vi ikke økonomisk eller annet ansvar for eventuelle feil som måtte oppstå i en slik oversettelse.

Brukeren er ansvarlig for å påse at alle opplastede data fullt ut respekterer åndsverksrettigheter eiet av tredjepart. I tilfeller hvor data fra tredjepart er benyttet må brukeren påse at kilden er behørig notert.

Dersom data som er lastet opp i databasen ikke er slettet av brukeren - helt eller delvis - vil slik data fortsatt bli lagret i databasen selv om brukeren deaktiverer sin brukerprofil.


9. ANSVAR FOR NETTSIDENES INNHOLD

Selv om vi tilstreber oss på å korrigere feil eller utelatelser så snart som praktisk mulig kan vi ikke garantere at våre nettsider ikke inneholder feil eller mangler. Vi aksepterer ikke økonomisk eller annet ansvar for forhold som slike feil eller mangler måtte medføre.

10. OPPETID - TILGANG TIL NETTSTEDET

Selv om vi tilstreber oss på å ha en tilnærmet full oppetid og fullt funksjonerende nettsider kan vi ikke garantere dette. Tilgang til nettstedet kan bli avbrutt midlertidig og uten forvarsel i tilfeller av systemssvikt, vedlikehold - eller av andre grunner utenfor vår kontroll.


11. ENDRINGER PÅ NETTSTEDET OG DATABASEN

Nettstedet reserverer seg retten til å foreta midlertidige eller permanente endringer på nettstedets nettsider eller database - eller å lansere nye tjenester uten nærmere kunngjøring. Brukeren aksepterer at det ikke påhviler økonomiske eller andre forpliktelser på nettstedet dersom nettstedet velger å foreta alle typer endringer, periodiske stengninger eller endelig stenging av nettstedet eller dets database.


12. SIKKERHETSKOPI AV DATA OG SKADE PÅ MASKINELT UTSTYR

Brukeren er ansvarlig for å ta en sikkerhetskopi av alle data lastet opp til nettstedets database eller på annen måte oversendt nettstedet. Brukeren aksepterer at nettstedet ikke er økonomisk eller på annen måte ansvarlig for tap dersom data skulle gå tapt.

Skulle nettstedets database bli skadet eller ødelagt og dermed kreve at en tidligere sikkerhetskopi blir lastet opp aksepterer brukeren at nettstedet ikke er økonomiske eller på annen måte ansvarlig for tap dersom data lastet opp i mellomperioden mellom tidspunktet for sikkerhetskopien og nåtidspunktet skulle gå tapt.

Brukeren aksepterer at nettstedet ikke er økonomiske eller på annen måte ansvarlig for skade på brukerens eget utstyr eller programvare og vi kan ikke garantere at filer som du laster ned - eller e-post eller annet som brukeren mottar fra eller som ellers kan knyttes til nettstedet - er frie for virus eller lignende.


13. SPERRING AV BRUKERREGISTRERING OG AVSLUTNING AV NETTSTEDETS TJENESTER

Brukeren aksepterer at nettstedet fritt og uten begrunnelse kan velge å avslutte en brukerregistrering og en brukers tilgang til nettstedet og dets database.

Nettstedet kan også fritt og uten begrunnelse avslutte sine tjenester. Brukeren aksepterer at en slik avslutning av tjenster kan skje og at nettstedet ikke er økonomiske eller på annen måte ansvarlig for forhold som dette måtte medføre.


14. ANNONSERING OG EKSTERNE LENKER

Nettstedet kan introdusere tredjeparter og deres varer og tjenester i form av integrerte annonser eller presentasjoner. Nettstedet kan også vise kommersielle lenker, meldinger, tilbud m.v.

Nettstedet - eller tredjeparter - kan også tilby lenker til eksterne nettsider eller ressurser. Da nettstedet ikke utøver noen kontroll over slike eksterne nettsider og ressurser aksepterer brukeren at nettstedet ikke har noe økonomisk eller annet ansvar for tilgjengeligheten eller innholdet av slike eksterne nettsider eller ressurser. Nettstedet støtter ikke nødvendigvis eller er ansvarlig for - økonomisk eller på annen måte - innholdet, annonsering, produkter eller opplysninger m.v. som er relatert til annonser eller eksterne nettsider eller ressurser.

Brukeren aksepterer at nettstedet ikke er økonomisk eller på annen måte ansvarlig - direkte eller indirekte - for tap eller skade som er påført  - eller påstått påført - som følge av bruk av innhold, varer eller tjenester gjort tilgjengelig for brukeren gjennom annonser eller eksterne nettsider. Brukeren aksepterer at nettstedet ikke er part i noen transaksjon eller kontrakt inngått mellom brukeren og tredjepart og brukeren aksepterer at nettstedet ikke er deltaker eller part i et eventuelt tvistemål mellom brukeren og tredjepart.


15. OPPHAVSRETTIGHETER

Brukerens bruk av nettstedet og dets innhold gir ingen rettighet til brukeren med hensyn til opphavsrettigheter inkludert, men ikke avgrenset til, varemerker(r), logoer, grafikk, fotografier, animasjon, videoer, tekst eller opphavsrettigheter på elementer tilhørende tredjepart.

Brukeren kan ikke kopiere, reprodusere, publisere, laste ned, kringkaste/overføre, utnytte til kommersielle formål, redigere, kommunisere til offentligheten eller på noen måte distribuere våre tjenester, nettstedets innhold eller programmeringskode uten tillatelse.

Dersom du mener at dine egne opphavsrettigheter har blitt brutt enten av nettstedet selv eller noen av dets brukere ber vi deg om å ta kontakt med oss uten ugrunnet opphold.


16. BRUK AV COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER

Vi ønsker å gjøre våre nettsider brukervennlige og pålitelige. I likhet med de fleste andre nettsteder medfører dette at vi av og til plasserer små datafiler på din PC eller lignende. Dette er det som kalles cookies - eller små informasjonskapsler. Slik informasjon benyttes ikke for å identifisere personlige data annet enn brukernavn og passord.

Slike informasjonskapsler er benyttet for å gi deg en bedre brukeropplevelse ved for eksempel å:

  • huske deg som bruker slik at du ikke trenger å gi samme informasjon flere ganger.
  • huske at du allerede er logget inn med brukernavn og passord slik at du ikke trenger å logge deg inn for hver side du ønsker å se som er passordbeskyttet.
  • måle hvor mange mennesker som benytter våre nettsider slik at vi bedre kan forstå hvordan nettstedet brukes og i forbindelse med annonsering etc.

Dersom du ønsker å sette restriksjoner eller blokkere vår bruk - eller generelt også andre nettsteders bruk - av informasjonskapsler, kan du gjøre det ved å endre innstillingene på nettleseren din. Vær oppmerksom på at hvis du blokkerer bruken av informasjonskapsler vil det kunne medføre at enkelte av nettstedets funksjoner ikke fungerer - for eksempel login. Dersom du ikke aktivt blokkerer informasjonskapsler benyttet av oss anses det som aksept av vår bruk av cookies.

I forbindelse med annonsering kan tredjeparts cookies bli plassert og lest i brukerens nettleser - eller en web beacon kan innhente relevant informasjon relatert til annonsering.


17. KOMPENSASJON

Brukeren aksepterer å skulle yte kompensasjon til nettstedet - og tilknyttet virksomhet og personer  - for ethvert krav eller krav om erstatning for skadeverk (inkludert juridiske omkostninger) fremsatt av tredjepart forbundet med brukerens bruk av nettstedet - inkludert, men ikke avgrenset til - ethvert brudd på disse vilkårene for bruk eller brudd på lov og forskrifter - eller tredjeparts rettigheter.


18. TVISTEMÅL

Ved eventuelle tvistemål mellom nettstedet og brukeren vil norsk lovgivning legges til grunn og tvistemål skal føres for norsk rett. Unnlatelse fra nettstedets side til å utøve rettigheter eller krav i henhold til disse vilkårene for bruk medfører ikke at slike rettigheter eller krav på noe tidspunkt bortfaller. Dersom deler av disse vilkårene for bruk er funnet rettslig ugyldige aksepterer brukeren dog at hensikten bak vilkårene legges til grunn. Øvrige elementer av vilkårene for bruk vil for øvrig være gjeldende.

Share this page